กทม. เดินหน้าบริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดแออัดที่รพ.

1 Views

  พุธที่ 26 สิงหาคม 2563

กทม. เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบบริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน นำร่องผู้ป่วยติดเตียง ก่อนขยายผลผู้ป่วยกลุ่มอื่น ให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลในสังกัด กทม. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ลดความแออัด
 
พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครเดินหน้าโครงการพัฒนาระบบบริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน นำร่องในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและจะขยายผลไปยังผู้ป่วยกลุ่มอื่นให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลในสังกัด กทม.ต่อไป ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ประมาณ 6 ล้านคน แต่มีประชากรที่ขึ้นทะเบียนตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพและสิทธิ์ต่างๆ รวมแล้วประมาณ 8 ล้านคน
 
จากการสำรวจผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีอยู่ประมาณ 6,000 คน และเป็นผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับเมตาบอลิก เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อยู่จำนวนหนึ่ง
 
อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงมักไม่สะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาล ญาติหรือผู้ดูแลต้องจ้างเหมารถรับส่งครั้งละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท และผู้ป่วยมีโอกาสขาดนัดในกรณีที่ญาติไม่สะดวกพามาโรงพยาบาล รวมถึงการสูญเสียรายได้จากการลาหยุดทำงานของญาติ เนื่องจากต้องพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาล ทำให้ประสบปัญหาภาวะทางสุขภาพและยังมีผลต่อภาพรวมในภาวะทางเศรษฐกิจ ประกอบกับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. มีผู้ป่วยมาใช้บริการในกลุ่มผู้ป่วยนอกประมาณ 4,000,000 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่สูง ส่งผลให้เกิดความแออัดในพื้นที่บริการห้องตรวจผู้ป่วยนอก เนื่องจากมีการรอคอยในหน่วยบริการต่างๆ กรุงเทพมหานครจึงได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อลดความแออัด เช่น โครงการการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวชกรรม (Telemedicine) โครงการรับยาใกล้บ้าน แต่ยังพบความแออัดจากการรอคอยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการประมาณ 1 – 3 ชั่วโมง ก่อนพบแพทย์ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังในกลุ่มติดเตียงที่มีความจำเป็นต้องใช้เปลนอนในการเคลื่อนย้าย การพักรอคอย ทำมีการใช้พื้นที่ ในการรอตรวจมาก
 
จากปัญหาดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายที่จะลดความแออัด และลดระยะเวลารอคอย โดยผู้ป่วยยังได้รับการดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐาน ให้บริการโครงการการเจาะเลือดที่บ้าน (Mobile Lab) เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการเข้าถึงและเท่าเทียม ลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยและญาติและลดความแออัดของโรงพยาบาล โดยเริ่มนำร่องที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จากนั้นจะประเมินผลการให้บริการทั้งขั้นตอนการเจาะเลือด การจัดเก็บ การขนส่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการใช้บริการ ก่อนขยายผลในการจัดทำโครงการไปใช้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครทุกแห่งต่อไป
 
สำหรับแผนการดำเนินการจะให้บริการนำร่องในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่มีโรคเกี่ยวกับเมตาบอลิกในกลุ่มโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม. ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.– 30 ก.ย. 63
 
ที่มา
www.komchadluek.net/news/regional/440944